qingqing

会员
个人信息
  • 加入于 2021-04-22 10:24:15

    第 85 位会员

  • 最后登录时间 2年前
个人成就
  • 发表文章次数 6
  • 发布回复次数 1
  • 个人主页浏览次数 0
centos8 Mysql数据库自动备份脚本2年前

source=/usr/bin/mysqldump --single-transaction -u${username} -p${password} -h${dbhost} -P${dbport} ${table}> ${datapath}/${dbname}_${backtime}.sql 2>> ${logpath}/mysqllog.log;在多数据库备份时候有问题,需要修改成这样:source=/usr/bin/mysqldump --single-transaction -u${username} -p${password} -h${dbhost} -P${dbport} ${table}> ${datapath}/${table}_${backtime}.sql 2>> ${logpath}/mysqllog.log;